• Regulamin sklepu internetowego noweopony.pl
  1. Postanowienia ogólne
  • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.noweopony.pl prowadzony jest przez spółkę noweopony.pl SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. Zagłoby 11/22, 35-304 Rzeszówi adresem do doręczeń: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów, KRS 0000662041, NIP 5252697262, REGON 36649213000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@noweopony.pl, numer telefonu: 575350352.
  • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
  • Definicje:
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.noweopony.pl.
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka noweopony.pl SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. Zagłoby 11/22, 35-304 Rzeszówie adresem do doręczeń: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów, KRS 0000662041, NIP 5252697262, REGON 36649213000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@noweopony.pl, numer telefonu: 575350352.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektronicznąprzez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, np. umowa o prowadzenie Konta.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter.
  • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności i ich akceptacja oraz (3) kliknięciu pola "Utwórz konto". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, oraz hasło. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i posiadać minimum 3 rodzajów znaków spośród: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne.
  • Posiadanie Konta uprawnia do podglądu na złożone Zamówienia w opcji logowania i ich śledzenie, wczytywania domyślnych adresów dostaw i rozliczeniowych oraz form płatności, zmianę subskrypcji Newslettera, archiwizacji wystawionych opinii do Produktów.
  • Logowanie do Konta następuje przez wpisanie adresu e-mail oraz hasła.
  • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@noweopony.pl lub też pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów. Wtenczas dane Konta zostaną usunięte.
  • Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności i ich akceptacja oraz (3) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Zamawiam i płacę" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP po wybraniu "Chcę podać inne dane do faktury".
  • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  • Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu ikony listu. Obowiązkowo Usługobiorca powinien kliknąć pole o akceptacji Polityki prywatności i zgodzie na przesyłanie informacji handlowych drogą e-mail. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego fakultatywnego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@noweopony.pl lub też pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów lub z poziomu Konta dla zalogowanych Usługobiorców zmienić ustawienie Newslettera.
  • Formularz Kontaktowy - pole do kontaktu ze Sklepem gdzie Usługobiorca może zwrócić się z zapytaniem, reklamacją itp., wpisując swoje imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, akceptując Politykę prywatności oraz klikając pole wyślij.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania lub zakończenia korzystania z Formularza.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noweopony.pl;
  • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Zamówienia można składać także e-mailowo z podaniem danych Produktów i innych elementów identyfikujących Umowę Sprzedaży na adres: sklep@noweopony.pl oraz telefonicznie na numer: 730 730705 (koniecznie podając w czasie rozmowy także adres e-mail). Sprzedaż nastąpi w oparciu o warunki z Regulaminu i po cenach aktualnych na moment złożenia Zamówienia w tej formie. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie złożone e-mailowo lub telefonicznie w ten sam sposób co Zamówienie składane za pomocą formularza Zamówienia (pkt 3.3.2 i n. Regulaminu).
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następujepo uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
   Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
  • Zamówienia można składać w opcji logowania (z poziomu posiadanego Konta) albo bez posiadania Konta i konieczności logowania.
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (albo kartą płatniczą jeżeli kurier udostępnia taką formę płatności).
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-mailu.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • Przelewy24.pl - spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku braku płatności w terminie z pkt 4.2.1. Klient otrzyma e-mail z przypomnieniem. Od tego czasu będzie miał jeszcze 2 dni kalendarzowe na uregulowanie płatności. W przypadku dalszego braku wpłaty Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • Formę płatności można zmienić wyłącznie po kontakcie ze Sklepem podnumerem 730 730 705 lub e-mailowo na: sklep@noweopony.pl.
  5. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
  • Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna (Sklep pokrywa koszt dostawy), chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Informacja ta jest wskazywana Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru osobistego Produktów.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. W opisiedanego Produktu podawany jest orientacyjny termin dostawy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początekbiegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. Reklamacja produktu
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  • Zasady rozpatrywania reklamacji Produktów zgłaszanych przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy dokonali zakupu związanego ze swoim zawodowym charakterem działalności, określa pkt 9 Regulaminu.
  • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noweopony.pl;
  • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient powinien dołączyć dowód zakupu w Sklepie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może być obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów (w szczególności gdy inna forma oceny zasadności reklamacji np. zdjęcia, jest niewystarczająca, lub w wykonaniu uprawnień reklamacyjnych powinien nastąpić zwrot Produktu). Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  • Jeżeli Produkt objęty jest także gwarancją producenta, niezależnie od reklamacji skierowanej z tytułu rękojmi do Sprzedawcy, Klient może skorzystać ze zgłoszenia gwarancyjnego (za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta). Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji gwarancyjnej.
  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacjii dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
  8. Prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający umowę niewiązaną z zawodowym charakterem działalności, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 60 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noweopony.pl;
  • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Można skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przezKlienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dlaniego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane wzapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami, tj. przedsiębiorców będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy dokonali zakupu związanego ze swoim zawodowym charakterem działalności.
  • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym poinformujena stronie Produktu lub w Formularzu Zamówienia.
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującym zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem działalności, zostaje wyłączona. Jeżeli producent udzielił gwarancji na Produkt, Klient niebędący konsumentem może zgłosić roszczenia na tej podstawie na warunkach gwarancyjnych (za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta).
  • Klient niebędący konsumentem ani przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującym zakupu niezwiązanegoz zawodowym charakterem działalności, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 60 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu, pod warunkiem jednak, że Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, nieużywanym. Wtenczas stosowane oświadczenie składa na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noweopony.pl. Zwrot Produktu nastąpi na koszt Klienta niebędącego konsumentem na adres ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot środków Klientowi nastąpi na warunkach zwrotu dla Konsumentów jak powyżej w Regulaminie.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosiodpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunkudo Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
  • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
  10. Postanowienia końcowe
  • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  • Zmiana Regulaminu:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadkugdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługobiorca naruszy Regulamin lub przepisy prawa, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  11. Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –
  Adresat: noweopony.pl SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów noweopony.pl sklep@noweopony.pl –
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.