• Polityka prywatności sklepu internetowego noweopony.pl
  1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego spółka noweopony.pl SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. Zagłoby 11/22, 35-304 Rzeszów i adresem do doręczeń: ul. Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów, KRS 0000662041, NIP 5252697262, REGON 36649213000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@noweopony.pl, numer telefonu: 575350352 - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie ogólnym dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Umowa Sprzedaży) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
  2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
  • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze opcję płatności przy odbiorze, nie przekażemy jego danych do podmiotów realizujących płatność elektroniczną.
  • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach, zakresie i okresach przechowywania:
  • Cel przetwarzania danych:
   • Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tych umów
   • Marketing bezpośredni(np. newsletter)
   • Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
   • Prowadzenie ksiąg podatkowych
  • Okres przechowywania danych:
   • Dane są przechowywane przez okres do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, Klienta lub Usługobiorcy, jak i Administratora, w zależności które nastąpi później. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (np. podstawowy termin przedawnienia dla umowy sprzedaży dwa lata).
   • Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   • Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  • Zakres przetwarzanych danych:
   • imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadkuzakupu "na firmę"
   • Numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
   • Imię lub pseudonim
   • Imię i nazwisko; adres zamieszkania/siedziby, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku zakupu "na firmę"
  • Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej i hostingu,
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
  • podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym jeżeli Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
  3. Podstawy przetwarzania danych
  • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym, a co do części danych (np. NIP) ich podanie wynika także z obowiązków ustawowych Administratora.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
  • W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, odpowiedzi na zapytanie formułowane za pomocą Strony Internetowej lub reklamacji podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4. Uprawnienia podmiotów danych
  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia, usunięcia ("prawodo bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych (jeżeli istnieje taka techniczna możliwość). Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
  • Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie korzystać z propozycji Sklepu. Profilowanie takie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
  5. Postanowienia końcowe
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  • Certyfikat SSL