Kampania Zimowa Goodyear

Kup komplet opon zimowych lub całorocznych marki Goodyear o średnicy 16" lub większej i odbierz bon 100 zł na zakupy w Media Markt.

Kup opony marki Goodyear!

Kampania Zimowa Goodyear

Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „Goodyear Zima 2019”

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Goodyear Zima 2019" i nazywana będzie dalej sprzedażą promocyjną.
 2. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest noweopony.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,35-304 przy ul. Zagłoby 11/22 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla miasta Warszawa, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000662041, NIP 5252697262 zwanej dalej „Organizatorem”.
 3. Miejscem przebiegu sprzedaży promocyjnej jest portal internetowy www.noweopony.pl
 4. Sprzedaż promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w okresie Jesień-Zima 2019 lub do momentu wyczerpania wszystkich dostępnych bonów.
 6. Celem kampanii jest promocja marki Goodyear.
 7. Uczestnik kampanii jest pozbawiony z oferowanego przez organizatora kampanii noweopony.pl Sp. Z o.o. z wydłużonego okresu na zwrot opon (60 dni od daty zakupu) i obowiązuje go termin na zwrot zakupionego 14 dni od daty zakupu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. Aby wziąć udział w sprzedaży promocyjnej należy: Zakupić komplet (co najmniej 4 sztuki jednego indeksu towarowego) opon zimowych lub całorocznych Goodyear w rozmiarze 16” i większe z oferty sklepu internetowego noweopony.pl Sp. Z o.o., pod adresem www.noweopony.pl w terminie wyznaczonym przez czas trwania sprzedaży promocyjnej, określonym w punkcie I.5
 2. Liczba bonów dostępnych w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona i wynosi 50 sztuk łącznie.
 3. Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat).
 4. Uczestnik nie może być pracownikiem firmy noweopony.pl Sp. Z o.o. lub podmiotem od niej zależnym.
 5. Uczestnik sprzedaży promocyjnej wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych i opinii na stronach internetowych noweopony.pl Sp. Z o.o.

§ 3. Przedmiot wygranej w sprzedaży promocyjnej

 1. Nagrodą w promocji są vouchery do sklepu Media Markt Sp. Z o.o.
 2. Ilość bonów dostępnych w promocji jest ograniczona.
  1. • Bony o wartości 100,00 PLN- ilość: 50 sztuk;
 3. Lista sklepów, w których można wykorzystać bon elektroniczny Media Markt znajduję się na stronie https://mediamarkt.pl/sklepy. Bon można również wykorzystać w sklepie internetowym www.mediamarkt.pl
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej na rzecz osób prawnych jej realizacja podlega podatkowi zgodnie z art. 12 pkt.1 ust.2 i pkt 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami). Podatek jest rozliczany przez uczestnika sprzedaży promocyjnej we własnym zakresie.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność zostanie wysłana informacja o wysokości nagrody której wartość należy doliczyć do przychodów zgodnie z art. 14 pkt 2 ust. 8 Ustawy o pod. od os. fizycznych. Podatek jest rozliczany przez uczestnika sprzedaży promocyjnej we własnym zakresie.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej, na rzecz osób fizycznych której wartość przekracza kwotę 760,- zł jej realizacja podlega podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
 7. W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego uczestnik sprzedaży promocyjnej będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w sprzedaży promocyjnej (art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: “Nagrodą Pieniężną”). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie przez Organizatora potrącona i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w sprzedaży promocyjnej, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę.

§ 4. Terminy

 1. Uczestnik może wziąć udział w sprzedaży promocyjnej, gdy dokona zakupu opon objętych sprzedażą promocyjną w terminie określonym w punkcie I.5.
 2. Zakup kompletu opon ( 4 sztuki jednego indeksu towarowego) w terminie określonym w punkcie I.5 upoważnia Uczestnika do uczestnictwa tylko w tej sprzedaży promocyjnej, której termin trwania pokrywa się z terminem zakupu.
 3. Wysyłka nagrody do uczestnika sprzedaży promocyjnej nastąpi drogą pocztową w ciągu 3-4 tygodni od daty zakupu opon. W przypadku zwrotu zakupionych towarów, nagroda nie zostanie do klienta wysłana.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Zakup kompletu (4 sztuki jednego indeksu towarowego) opon zimowych lub całorocznych Goodyear, oznaczonych jako biorące udział w sprzedaży promocyjnej, w terminie trwania jednej z edycji sprzedaży promocyjnej– patrz punkt I.5. jednoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Ewentualne reklamacje uczestników sprzedaży promocyjnej są przyjmowane do dnia 01.02.2020 roku wyłącznie poprzez wysłanie maila o temacie "KAMPANIA GOODYEAR" na adres mailowy kontakt@noweopony.pl.
 3. Spory wynikające z uczestnictwa w Promocji będą rozwiązywane przez Organizatora sprzedaży promocyjnej. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 4. W przypadku dokonania zakupu przez przedsiębiorcę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy art. 556-581 KC.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w sprzedaży promocyjnej. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Promocji.
 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady sprzedaży promocyjnej.
 7. Regulamin zostaje umieszczony na stronie sprzedaży promocyjnej.